Warunki inwestowania

Warunki inwestowania

Wsparcie w formie zwolnienia z podatku dochodowego udzielane jest przedsiębiorcy na nową inwestycję, w drodze „decyzji o wsparciu”.

Jest to decyzja:

  • administracyjna, którą w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki wydaje zarządzający obszarem,
  • wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy na czas oznaczony,(nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż lat 15*),
  • której czas obowiązywania zależy od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru.

* w przypadku, gdy decyzja o wsparciu wydawana jest na inwestycję zlokalizowaną na terenie położonym w granicach specjalnej strefy ekonomicznej, decyzję o wsparciu nowej inwestycji wydaje się na okres 15 lat.

Nie czekaj! Otrzymaj decyzję o wsparciu już dziś, wystarczy, że:

  • planowana działalność jest zgodna z ustawodawstwem,
  • projekt spełnia kryteria ilościowe i jakościowe,
  • projekt spełnia definicję nowej inwestycji*,
  • projekt wpisuje się w zapisy planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • przed dniem uzyskania decyzji nie rozpoczęto prac związanych z inwestycją (chodzi tu o roboty budowlane związane z inwestycją lub pierwsze prawnie zobowiązania do zamówienia urządzeń , zgodnie z art. 2 pkt 23 rozporządzenia Komisji UE nr 651 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

* zgodnie z art. 2 pkt 1) ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Spełnienie powyższych warunków stanowi podstawę do uzyskania decyzji o wsparciu. Uprawnia ona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Zachęcamy do skorzystania z „Kwalifikatora” , który pozwoli na wstępną weryfikację Państwa planów inwestycyjnych.