Dlaczego my? Wsparcie Innowacji

Wsparcie innowacji

1. Projekt grantowy Sieć otwartych innowacji  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Kto może ubiegać się o grant?
 • przedsiębiorca z sektora mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw;
 • przedsiębiorca, który jest zarejestrowany i prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • przedsiębiorca, który wdroży innowacyjne rozwiązanie w swojej firmie.
Na co można uzyskać grant ?
 • TRANSFER TECHNOLOGII – na koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii, tj.: patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie, prawa do chronionych gatunków roślin, topografia układów scalonych). Refundacja do 70% kosztów transferu technologii o wartości od 100 tyś zł do 200 tyś EURO
 • USŁUGI DORADCZE - Beneficjenci programu SOI oprócz finansowania mają zapewnione również wsparcie merytoryczne w ramach usług doradczych w zakresie: doradztwa technologicznego, prawnego i prawno-patentowego oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych (usługa polega na przygotowaniu transakcji transferu technologii oraz  mentoringu w trakcie wdrażania). Refundacja do 85% kosztów usług doradczych.
  Projekt musi spełniać warunki innowacyjności (rozwiązanie znane i stosowane w skali kraju przez mniej niż 3 lata lub skali międzynarodowej – mniej niż 5 lat).
Co trzeba zrobić? To proste:
 1. Wybierz interesującą cię innowacyjną technologię - samodzielnie albo za pomocą Platformy Transferu Technologii (www.ptt.arp.pl) lub zgłoś się bezpośrednio do Brokera Technologii (broker@arp.pl). Więcej informacji znajdziesz na www.siecotwartychinnowacji.pl/brokering/
 2. Wejdź na stronę www.siecotwartychinnowacji.pl i zapoznaj się z zasadami udzielania grantów.
 3. Złóż wniosek o powierzenie grantu na transfer technologii lub doradztwo.

Szczegółowe informacje dla ubiegających się o grant znaleźć można na stronie internetowej www.siecotwartychinnowacji.pl oraz pod numerem infolinii 22 695 37 88, jak również pod adresem e-mail: soi@arp.pl.

2. ARP Innovation Pitch

Agencja Rozwoju Przemysłu aktywnie działa na rzecz łączenia małych polskich firm z dużymi podmiotami. Jednym z działań, które umożliwia nawiązanie współpracy jest ARP Innovation Pitch, podczas którego podmioty z sektora MŚP prezentują swoje innowacyjne rozwiązania technologiczne, które z powodzeniem mogą znaleźć komercyjne zastosowanie poprzez dużych kooperantów.

Dzięki takim wydarzeniom dajemy szansę na realizację ciekawych projektów oraz podjęcie współpracy pomiędzy uczestnikami warsztatów.

Dla dużej firmy oprócz korzyści wynikających ze znalezienia innowacyjnych pomysłów, które mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej w kolejnych latach wynikają także korzyści wizerunkowe:

 • budowanie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności;
 • wsparcie potencjału i bodziec do rozwoju MŚP;
 • wspieranie współpracy przedsiębiorców  z dużych i małych firm.

3. Platforma Transferu Technologii


Platforma Transferu Technologii (PTT) to serwis internetowy, na którym zarejestrowani użytkownicy mogą poinformować o swoich innowacyjnych zasobach, potrzebach w zakresie innowacji, a także przeszukać bazę technologii i ekspertów.
Zaletą PTT, obok bogatych i stale aktualizowanych zasobów informacyjnych, jest inteligentny system kojarzenia dawców z biorcami technologii. Rejestracja i dostęp do zasobów PTT są bezpłatne

Platforma Transferu Technologii gromadzi dane o:

 • zasobach technologicznych tzw. dawców technologii tj. podmiotów, które chcą udostępnić swoje innowacyjne rozwiązania,
 • potrzebach tzw. biorców technologii tj. podmiotów, które są zainteresowane nabyciem innowacyjnych rozwiązań,
 • zasobach eksperckich, które mogą być wykorzystane w procesie transferu technologii.

Kto może być dawcą technologii:

 • przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, osoby fizyczne, instytucje otoczenia biznesu (centra transferu technologii, parki naukowo-technologiczne itd.).

Główne korzyści dla dawców technologii:

 • poszerzenie kanałów sprzedaży technologii,
 • uzyskanie przychodów ze sprzedaży technologii,
 • kreowanie wizerunku podmiotu dysponującego innowacyjnymi rozwiązaniami,
 • weryfikacja zainteresowania rynku technologiami jakimi dysponuje dany podmiot,
 • outsourcing technologii, które nie mieszczą się w strategii rozwoju dawcy, mogąc być w szczególności wykorzystane w innej branży,
 • udostępnienie technologii podmiotowi kooperującemu z dawcą (w ramach relacji B2B) i w ten sposób usprawnienie wzajemnych relacji biznesowych,
 • udział pracowników z przedsiębiorstw będących dawcami (np. kadry z pionów B+R) jako doradców w procesie transferu technologii do biorcy, co daje możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji personelu dawcy oraz zapewnia bezpieczeństwo powierzanych zasobów technologicznych.

Kto może być biorcą technologii:

 • przedsiębiorstwa, zamierzające wdrożyć technologię w swojej działalności.

Główne korzyści dla biorców technologii:

 • podniesienie poziomu technologicznego poprzez transfer technologii,
 • wsparcie w zakresie definiowania/katalogowania potrzeb technologicznych,
 • poinformowanie potencjalnych dawców o potrzebach technologicznych,
 • dostęp do innowacyjnych rozwiązań/technologii,
 • możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług doradczych (prawnych, technicznych, finansowych) związanych z transferem technologii, w tym w ramach prac rozwojowych związanych z adaptacją pozyskanej technologii do potrzeb biorcy,
 • możliwość skorzystania z dofinansowania zakupu licencji/prawa własności do korzystania z technologii,
 • możliwość wsparcia kapitałowego wspomagającego wdrożenie przez biorcę technologii na skalę przemysłową.

4. Programy wsparcia

4.1. Gry wideo

Program wsparcia branży gier wideo.

Program ten ma na celu pomóc wykorzystać potencjał polskich twórców gier oraz zmniejszyć bariery związane z wejściem na rynek oraz z ekspansją firmy na rynki zagraniczne.
W ramach programu przewidziano szereg działań, z których każde wspierać będzie firmy na innym etapie rozwoju. Pierwszym z działań, które zostało wdrożone jest powołanie akceleratora gier wideo. Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy ARP, Uniwersytetem Śląskim oraz Powiatem Cieszyńskim zaowocowało powołaniem spółki ARP Games Sp. z o.o.
Wsparcie realizowane przez ARP Games kierowane jest do młodych twórców gier oraz start-upów i realizowane jest w postaci dedykowanego szkolenia, mentoringu oraz wejścia kapitałowego. Efektem tego działania będzie powstanie nowych firm działających na rynku, na którym występuje relatywnie niewiele takich podmiotów. Inwestycjom w start-upy z rynku gier towarzyszy wysokie ryzyko, w ARP Games jest ono niwelowane poprzez system oceny i mentoringu projektów oparty na światowej klasy specjalistach. Wsparcie realizowane jest poprzez konkursy ogłaszane dwa razy w ciągu roku. Pierwszy odbył się w styczniu 2017 r.

4.2. Technologie kosmiczne

Program wsparcia sektora technologii kosmicznych.

Charakter programu związany jest z całościowym spojrzeniem ARP na inwestycje w przemysł kosmiczny: nie tylko w kontekście sektora kosmicznego czy eksploracji kosmosu, ale również jak na źródło innowacji i zastosowań rozprzestrzeniających się w innych dziedzinach gospodarki. ARP w trakcie realizacji kompleksowego programu wsparcia sektora technologii kosmicznych w Polsce będzie się kierować podejściem biznesowym, traktując m.in. wsparcie rozwoju kadr, start-upów oraz działania marketingowe jako niezbędny element inwestycji.